Oudercommissie

Inleiding
Begin 2010 is er voor ’t Strijpje een oudercommissie aangesteld. Samen met de crèchehouder streven wij ernaar de opvang van uw en onze kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Eén pedagogisch medewerkster van ’t Strijpje neemt daarnaast deel aan onze vergaderingen, zodat alle belanghebbenden goed vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling
Wij, leden van de oudercommissie, hebben als doel de belangen van uw kinderen en van u als ouder/verzorger van ‘t Strijpje zo goed mogelijk te behartigen, dit in samenwerking met ’t Strijpje.

Werkwijze
De oudercommissie heeft een aantal kerntaken. Wij:

  • adviseren gevraagd en ongevraagd de crèchehouder
  • bevorderen een goede en heldere informatie aan u
  • onderhouden contact met u over relevante informatie en vragen
  • ondersteunen de betrokkenheid van u bij belangrijke zaken
  • overleggen met de crèchehouder over relevante onderwerpen

Onze werkwijze is vastgelegd in een reglement. We vergaderen zes keer per jaar. Daarnaast ondersteunen we bij ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten als het Zomerfeest of Sinterklaas.

Samenstelling
De oudercommissie van ’t Strijpje bestaat uit zes ouders:

  • Chantal; moeder van Savi, Loua en Joie
  • Desiree; moeder van Loek
  • Maaike; moeder van Jalou en Quinn
  • Marije; moeder van Hidde en Nine
  • Nadine; moeder van Thomas

Communicatie
Wij informeren u over ontwikkelingen, vergaderdata en dergelijke via post, mail en/of via deze website. Op de locatie van ’t Strijpje staat een informatiemap van de oudercommissie waarin o.a. de notulen van de vergaderingen en het reglement zijn terug te vinden. Eenmaal per jaar brengen wij tijdens een ouderavond verslag uit over onze activiteiten.

BoinK
De oudercommissie is lid van BoinK, een landelijke vereniging die de positie van ouders/verzorgers in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. Wij kunnen hier terecht voor informatie.

Klachtenloket Kinderopvang  

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte heeft aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies. Hiervoor kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij zijn verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en verwijzen u, wanneer dat nodig is, ook aan hen door. In sommige gevallen kunt u een klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Meer informatie over het Klachtenloket Kinderopvang vindt u op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Contact
Uiteraard zijn wij er voor u en uw kinderen. Voor al uw informatie, vragen, suggesties en opmerkingen betreffende de oudercommissie kunt u dan ook mailen naar oudercommissiestrijpje@hotmail.com

Hartelijke groet,

De oudercommissie van ‘t Strijpje

Copyright © 2014. All Rights Reserved.